Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English

Obsah

Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání ORP BEROUN

(MAP ORP Beroun)

Zahájení projektu: 3. 10. 2016, ukončení: 30. 3. 2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního / společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let a  zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekt si klade za cíl vytvořit partnerství mezi všemi relevantním aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami (školskými zařízeními, zřizovateli školských zařízení, dětmi a žáky, rodiči dětí a žáků, pedagogickými pracovníky, veřejností, pracovníky popularizujícími vědu).

Záměr projektu vychází z potřeby:

 • zlepšit řízení mateřských a základních škol prostřednictvím dlouhodobého plánování
 • nalézt shodu a vzájemné porozumění v oblasti kvalitního a inkluzivního vzdělávání
 • podpořit školy se slabšími výsledky a zaměřit se na rozvoj potenciálu každého žáka
 • zajistit dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšit spolupráci v území napříč všemi relevantním aktéry ve vzdělávání (obce/zřizovatel – škola - pedagogové – žáci - rodiče, neformální instituce)

  Zapojeny budou tyto subjekty:

 • základní školy
 • mateřské školy
 • umělecké školy
 • neformální vzdělávací instituce
 • obce, zřizovatelé
 • rodiče a další veřejnost

  Projekt je zacílen na následující témata:

  Povinná:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

   

  Volitelná:

  4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

  5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

  6. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

  7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

   

  Průřezově může zahrnout i následující témata:

  8. Kariérové poradenství v základních školách

  9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

  10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

  11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

  12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

   

Výstup projektu:

Výstupem projektu je strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání do roku 2023, který stanoví priority a strategie nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území ORP Beroun. MAP bude vycházet z potřeb zjištěných v území ORP Beroun.

 

SPOLUPRACOVAT NA TVORBĚ MAP MŮŽE KAŽDÝ.


Máte-li zájem a chuť zapojit se do tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun v oblasti předškolního, základního, mimoškolního a zájmového vzdělávání, kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Pavlu Dobešovou, map@muberoun.cz, 311 654 185, 702 073 397.

      

Více informací a pravidelné aktualizace naleznete na webových stránkách města Beroun:

www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/map-vzdělavani

 

 

 

Pozvánky na setkání otevřených pracovních skupin:

 

17. 1. 2017 Společné setkání pracovních skupin

            Pozvánka 17. 1. 2017